Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteri | Verhoomo Pauliina Haimivaara

Asiakasrekisteri | Verhoomo Pauliina Haimivaara

 Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
1 Rekisterinpitäjä
Verhoomo Pauliina Haimivaara, p. 0400464168, info@verhoomohaimivaara.fi, Toivonkuja 9, 71800 Siilinjärvi

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Pauliina Haimivaara-Tikkanen, p. 0400464168, info@verhoomohaimivaara.fi
3 Rekisterin nimi
Verhoomo Haimivaaran Asiakastiedot
4 Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, sopimuksen täytäntöön paneminen taikka asiakkaan (rekisteröity) suostumus.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen mm. asiakaskokemusta kartoittaviin kyselyihin perustuen,
sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
asiakassuhteemme hoitaminen,
5 Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn, kuten koulutettavien, henkilötietoja:
rekisteröidyn perustiedot:* nimi, asiakasnumero,
rekisteröidyn yhteystiedot:* sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot; tehtävänimike
yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot:* y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet, yhteystiedot
6 Mistä saamme tietoja?
Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä: rekisteröidyltä itseltään, väestörekisteristä, viranomaisilta.
7 Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Käytämme tietoja vain asiakassuhteen ylläpitämiseen yrityksen sisällä. Emme jaa tietoja ulkopuolelle.
Emme luovuta henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.
8 Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja sekä lukuumme toimivat IT- sekä markkinointi- ja viestintäpalveluiden kumppanit.
Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.
9 Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lainmukaiset perusteet. Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröitynä sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista, ja niin teemme heti asiakkaan niin toivoessa.
10 Kehen voit olla yhteydessä?
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.